Daňový pohled na automobil v podnikání

Automobil v podnikání

V případě, že podnikáte jako Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je možné, že jste se setkali s problémem, jakým způsobem pracovat s automobilem, který chcete používat pro svoji ekonomickou činnost. Nemusí se jednat pouze o osobní automobil, ale také např. o automobil nákladní nebo i o motocykl.

Automobil v obchodním majetku

Prvním případ, na který se podíváme, je situace, kdy OSVČ používá ke své podnikatelské činnosti vozidlo, které má zařazené ve svém obchodním majetku. Jedná se o případ, kdy hodnota automobilu přesáhla částku 40 000 Kč a proto je nutné s tímto automobilem pracovat jako s hmotným majetkem. Toto znamená, že do daňově uznatelných výdajů, tj. výdajů, které OSVČ sníží její základ daně, patří odpisy. Odpisy vyjadřují peněžité opotřebení hmotného majetku. Hodnota automobilu se tak do výdajů bude dostávat postupně. V případě automobilu se bude jednat o dobu pěti let. Tato lhůta je dána zákonem o daních z příjmů, stejně jako je tímto zákonem určeno, jak přesně se tyto odpisy spočítají.

Finanční leasing

Finanční leasing znamená, že se jedná o pronájem automobilu s jeho následnou koupí. Tento způsob užívání automobilu má tu výhodu, že OSVČ může automobil používat pro svoji ekonomickou činnost a přitom ještě neuhradila celou hodnotu vozidla. Vlastníkem je však leasingová společnost, OSVČ se stává vlastníkem až po ukončení leasingu, tedy po celkové úhradě. Zákon o daních z příjmů, konkrétně § 24, stanovuje podmínky, kdy OSVČ může splátky z finančního leasingu posuzovat jako daňově uznatelný výdaj. Doba trvání nájmu musí činit minimálně dobu, po kterou by se automobil odepisoval, ale tato doba je snížená o šest měsíců. Což znamená, že finanční leasing u automobilu musí trvat nejméně 54 měsíců.

Operativní leasing

Na rozdíl od finančního leasingu, operativní leasing znamená, že předmět pronájmu se po ukončení nájmu, vrací zpět pronajímateli. V případě, že je automobil používán pro ekonomickou činnost OSVČ, pak je možné tento leasing uvádět jako výdaj daňově uznatelný.

Soukromé vozidlo

OSVČ má také možnost pro svoji podnikatelskou činnost použít svoje soukromé vozidlo. V tomto případě má možnost si do daňově uznatelných výdajů dát výdaje za spotřebované pohonné hmoty a také základní náhradu za opotřebování vozidla. Pokud chceme správně určit náhradu daňově uznatelných výdajů za spotřebované pohonné hmoty, budeme postupovat následovně: vezmeme průměrnou spotřebu, vynásobíme cenou za 1 litr pohonných hmot a tuto částku vydělíme stem. Průměrnou spotřebu zjistíme ve velkém technickém průkazu automobilu. Cenu z a 1 litr pohonných hmot zjistíme buď z dokladu o nákupu pohonných hmot, nebo z vyhlášky Ministerstva financí ČR. Základní náhrada se stanoví tak, že se vynásobí ujeté kilometry a sazba základní náhrady, která činí 4,10 Kč.

Paušální výdaje na dopravu

Další možností, jak pracovat s automobilem jsou pro OSVČ paušální výdaje. Tento paušál je možné použit maximálně pro tři vozidla. Tento paušální výdaj zahrnuje výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné. V případě, že je automobil plně využíván pro ekonomickou činnost OSVČ, pak se jedná o paušál ve výši 5 000 Kč měsíčně.

Napsat komentář